Uvjeti i odredbe od 04.02.2022

OPĆI UVJETI UGOVORA

I. Uvodne odredbe:

1. Dokument Opći uvjeti ugovora („OUU”), koji uključuje Ugovor o proviziji koji čini sastavni dio OUU-a, te Posebni uvjeti i Dopunski uvjeti ugovora koji je prihvaćen, naručen od strane Partnera ili Dodatni uvjeti ugovora koji se inače odnose na ugovor Partnera sve skupa sa Medijskom ponudom čine ugovor („Ugovor”) koji je sklopljen između Szallas.hu Zrt. i Partnera i koji se odnosi na usluge („Usluge”) koje Szallas.hu Zrt. pruža Partneru.

2. Usluge uključuju (i) Osnovne usluge i (ii) Ostale usluge koje koristi Partner.

3. Osnovne usluge (i) sastoje se od Usluge online platforme (definirano pod točkom II, pojedinosti pod točkom V.) za koju uslugu Partner plaća Proviziju sukladno točki X., te (ii) Usluge online plaćanja (definirano pod točkom II., pojedinosti pod točkom XII) za koju uslugu Partner plaća Naknadu za uslugu online plaćanja navedenu pod točkom 76.

4. Ostale usluge (i) uključuju usluge oglašavanja koje su pružene temeljem oglasa naručenih od strane Partnera (temeljem Ponude za oglašavanje u medijima) (definirano pod točkom II., pojedinosti pod točkom 9) za koje Partner plaća naknadu navedenu u Ponudi za oglašavanje u medijima i (ii) usluge koje su utvrđene u Dopuni uvjeta ugovora („Dopuna uvjeta”) (definirano pod točkom II, pojedinosti pod točkom 10) a prihvaćene od strane Partnera, te popusti koji ne znače u svakom slučaju obvezu plaćanja od strane Partnera. O korištenju Ostalih usluga općenito, ali ne u svakom slučaju, odlučuje Partner.

II. Definiranje pojmova:

Administrativno sučelje

online, softverski pristup namijenjen za Partnera na sučelju Szallas.hu u svrhu korištenja Usluga. Zahvaljujući ovom pristupu Partner ima mogućnost pogledati i postaviti relevantne informacije u vezi svoje Ponude i Objavljivanja ponude. Szallas.hu Zrt. Preko Administrativnog sučelja dostavlja Partneru podatke u vezi sa Rezervacijama i obračunom između strana.

Ponuda

Ponuda koju daje Partner za pojedine dijelove određenog smještaja (npr. sobe, ostale prostorije) i, ukoliko postoje, za povezane usluge, temeljem kojih se koriste Usluge.

Osnovna usluga

Online usluga posredovanja i Online usluga plaćanja.

Identičnost cijena

Uvjet pariteta prema kojem uvjeti formiranja cijene Ponude u pogledu usluga i smještaja sa identičnim parametrima nisu nepovoljniji od cijena koje su objavljene na vlastitoj internet stranici.

Opći uvjeti ugovora (OUU)

Opći uvjeti ugovora, koji općenito reguliraju uvjete ugovora između Szallas.hu Zrt. i njegovih Partnera. Valjana verzija Općih uvjeta dostupna je na stranici https://szallas.hu/aszf

Ostale platforme

sve online platforme osim Platforme Szallas.hu na kojima se može pojaviti Ponuda Partnera u vezi sa Uslugom (npr. Google oglasi, Facebook oglasi, sučelja Affiliate partnera, Agregator stranice, oglasi sa real-time licitiranjem).

Ostale usluge

sve ostale povezane usluge koje Szallas.hu Zrt. pruža Partneru, a koje ne spadaju u Osnovne usluge.

Posebni uvjeti

Uvjeti koji su ili (i) postavljeni na Administrativnom sučelju ili (ii) na drugi način dogovoreni (npr. naručivanjem putem e-mail-a) prema Ostalim uslugama, koji reguliraju posebne elemente Ugovora između Szallas.hu Zrt. i Partnera (npr. podaci o Partneru, razine provizija, Ostale usluge koje koristi Partner itd.).

Priznanja

sva priznanja koja su dodijeljena od strane Szallas.hu Zrt. temeljem kriterija koji su definirani od strane Szallas.hu Zrt.

Korisnik

posjetitelj Platforme Szallas.hu koji se ne smatra Gostom.

Sadržaji za Korisnike

zapisi, mišljenja, komentari i recenzije Korisnika u vezi sa Ponudom Partnera i uslugama na Platformi Szallas.hu ili na nekim drugim platformama.

Rezervacija

postupak opisan pod točkom VII. temeljem kojeg Partner i Gost sklapaju ugovor.

Zamjenska usluga

usluga iste ili više kvalitete od izvorne usluge navedene u rezervaciji koju Partner pruža Gostu u slučaju da Partner iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti pružiti izvornu uslugu.

Provizija

iznos koji Partner treba platiti Szallas.hu Zrt.-u za pružanje Usluge online platforme. Aktualna stopa Provizije formira se prema najsvježijem prilogu Provizije koja je dostupna na stranici https://szallas.hu/aszf

Naknada za uslugu online plaćanja

Naknada koja se plaća za Uslugu online plaćanja

Dopuna uvjeta ugovora ili DUU

Uvjeti svih onih Ostalih usluga Szallas.hu Zrt.-a, koje ne spadaju u usluge oglašavanja temeljem Ponude za oglašavanje u medijima. Svevremena valjana Dopuna uvjeta ugovora dostupna je na stranici https://szallas.hu/aszf

Konverzija

omjer posjetitelja naznačenih na platformi szallas.hu Zrt. ili podstranice Ponude i Rezervacija.

Ponude za oglašavanje putem medija

Uvjeti prikaza usluga oglašavanja od strane Szallas.hu Zrt., zahvaljujući kojima Partner ima mogućnost povećati broj gostiju. Važeće Ponude za oglašavanje putem medija dostupne su na stranici https://szallas.hu/mediaajanlat 

Usluga online plaćanja

djelatnost u svojstvu posrednika (pomoćnik u tehničkoj izvedbi) Szallas.hu Zrt.-a definirana u članku 6:129 Građanskog Zakonika, tijekom kojeg Szallas.hu Zrt. djeluje isključivo u ime Partnera i prima novac od Gosta kao suradnik Partnera.

Usluga online platforme 

osiguranje pristupa Partnera Sustavu i na taj način Ponude za smještaj i povezane usluge koje nudi Partner pojavljuju i budu dostupne na Platformi Szallas.hu Zrt. ili dijelu Platforme u skladu s relevantnim odredbama Ugovora kako bi Korisnici mogli izvršiti Rezervaciju i na ovakav način se sklapa ugovor između Partnera i Korisnika.

Uvjet pariteta

uvjeti koji čine sastavni dio Ponude i nisu nepovoljniji u pogledu cijena i raspoloživosti kapaciteta od uvjeta objavljenih na vlastitoj internet stranici.

Partner

Osoba koja ima pravo na privremeno iznajmljivanje smještaja u skladu sa zakonom i relevantnim propisima i evidencijama, a koja sklapa Ugovor o korištenju usluga u vezi smještajnih kapaciteta kojim upravlja.

Kategorija upravljanja partnerima

financijska klasifikacija Partnera koja je utvrđena temeljem točke 62. ovih Općih uvjeta, koja određuje rok za plaćanje provizije i naknade, te početni datum obustave Usluge od strane Szallas.hu Zrt. u slučaju kašnjenja u plaćanju.

Građanski zakonik

Zakon br. V. iz 2013. godine o Građanskom Zakoniku.

Rangiranje

sustav kriterija koji određuje ili utječe na redoslijed rezultata ponuda partnera na Platformi Szallas.hu Zrt.

Standardna cijena

cijene navedene u stavci Tipovi soba na Administrativnom sučelju.

Platforma Szallas.hu 

online sučelje kojim upravlja Szallas.hu Zrt., zajedno s pripadajućim softverskim rješenjima i bazama podataka, na kojima i uz pomoć kojih Szallas.hu Zrt. ima pravo pružati uslugu samostalno ili na temelju ugovora.

Intelektualno vlasništvo Szallas.hu

sadržaj koji se pojavljuje na Platformi Szallas.hu Zrt. (uključujući dizajn, izgled, grafiku i druge vizualne elemente, korištene materijale, softver i druga rješenja, ideje i njihovu implementaciju), osim (i) sadržaja unijetih od strane Partnera; (ii) Korisničke sadržaje; te (iii) zaštitne znakove i ostale sadržaje drugih osoba prikazane na Platformi Szallas.hu Zrt.

Szallas.hu Zrt.

pravna osoba koja upravlja Platformom Szallas.hu, čiji su važeći podaci navedeni pod točkom XIX.

„SZÉP” Kartica

Kartica „Széchenyi Pihenőkartya“ definirana u Vladinoj Uredbi br. 76/2018. (IV.20.)

Ugovor

cijelokupan ugovor između Szallas.hu Zrt. i Partnera u vezi s Uslugama

Usluga

Osnovne usluge i Ostale usluge

Gost

Osoba koja sklapa ugovor na Platformi Szallas.hu za korištenje usluga Partnera, a također i osoba koja u stvarnosti plaća usluge Partnera.

Zatvorene grupe korisnika

skupina osoba koja je definirana prema određenom kriteriju ili sustavu kriterija, gdje je platforma (sučelje) za pristup usluga lozinkom zaštićena, a članstvo se temelji na dobrovoljnoj odluci i aktivnom djelovanju korisnika.

   

III. Registracija i sklapanje ugovora

5. Sklapanje Ugovora između Szallas.hu Zrt i Partnera u vezi s Osnovnim uslugama smatra se realiziranim kada se Partner registrira na Platformi za registraciju partnera Szallas.hu (https://szallas.hu/regisztracio) i prilikom registracije prihvati Opće uvjete ugovora te sve one Dopune uvjeta ugovora koje je obvezno prihvatiti (ukoliko ti uvjeti postoje). Szallas.hu ima pravo u svojoj nadležnosti, bez obveze navođenja razloga, odlučiti da ne prihvati registraciju određene fizičke ili pravne osobe, te stoga neće biti zaključen ugovor između te osobe i Szallas. hu Zrt-a, a sve u skladu s ovim Općim uvjetima.

6. Osim podataka koje traži Szallas.hu Zrt. tijekom registracije, Partner treba registrirati sve smještajne jedinice kojima upravlja i koji su namijenjeni za objavljivanje u sustavu za online rezervaciju Szallas.hu Zrt.

7. Tijekom registracije Partner treba kreirati tajnu lozinku koja mu omogućuje pristup Administrativnom sučelju.

8. Osim Usluge online platforme – u okviru uobičajenog prikaza Ponude - mogu se naručiti i drugi oglasni prostori i opcije za promicanje Rezervacija uz opcije navedene u Ponudi za oglašavanje putem medija. S obzirom na to, kada OUU, narudžba ili pripadajući dokumenti imenuju određenu Ponudu, Ponuda se podrazumijeva kao pojam oglašavanja u slučaju, ako je Ponuda prikazana temeljem posebne narudžbe prema Ponudi o oglašavanju putem medija. U pogledu Ostalih usluga (oglašavanja) iz Ponude o oglašavanju putem medija, ugovor između Partnera i Szallas.hu Zrt.-a sklapa se na način da Partner naručuje uslugu oglašavanja od Szallas.hu Zrt. putem e-mail-a ili na način koji je utvrđen u Ponudi o oglašavanju putem medija.

9. U pogledu Ostalih usluga utvrđenih u DUU, ugovor se sklapa u skladu s odredbama odgovarajućih Dopuna uvjeta ugovora. Ukoliko DUU navodi da se određeni uvjeti odnose na Partnera, isti će postati dio Partnerskog ugovora bez ikakvih daljnjih radnji od strane Partnera. Ukoliko DUU određuje da Partner mora prihvatiti iste kako bi se ti uvjeti odnosili na njega, DUU će postati dio Partnerskog ugovora samo ako ga Partner prihvati na Administrativnom sučelju ili na bilo koji drugi način koji je utvrđen u DUU.

10. Ugovor (i svi njegovi elementi) se sklapa(ju) online i Szallas.hu Zrt. ne pohranjuje iste u pisanom obliku, niti ih dostavlja poštanskim putem.

11. Partner prihvaća i potvrđuje da u pogledu pružanja Usluga mora aktivno provoditi radnje navedene u OUU ili DUU. Partner se obvezuje da će kontinuirano pratiti obavještenja Szallas.hu Zrt.

12. Szallas.hu Zrt. ima pravo sklopiti ugovor s drugim osobama koji obavljaju istu djelatnost kao Partner ili sklopiti ugovor vezano za iste ili slične usluge koje obavlja Partner.

IV. Administrativno sučelje

13. Određeni Posebni uvjeti Partnerskog ugovora mogu se postaviti na Administrativnom sučelju ili će se tamo prikazati na temelju primjenjivih uvjeta. Na Administrativnom sučelju Partner može unijeti i postaviti parametre njegove Ponude u vezi smještajnog objekta i pripadajućih usluga.

14. Vezano za svoj Ugovor, na Administrativnom sučelju, ni na bilo koji drugi način Partner ne smije objaviti nikakve podatke, informacije i kontakte (broj telefona, e-mail adresa, internet adresa, poveznice, kontakt na društvenim mrežama, facebook/twitter adresu itd.) koji će biti vidljivi Korisnicima ili bi Korisnicima omogućili izravno kontaktiranje Partnera. Partner ne smije na bilo koji način poticati Gosta ili Korisnika na izravno stupanje u kontakt s njim. Kršenje ovih odredbi predstavlja ozbiljno kršenje ugovora.

15. Partner je obvezan da tijekom svojih aktivnosti, posebice u pogledu unosa podataka i svih aktivnosti koje se mogu obavljati na Administrativnom sučelju, postupa u skladu s relevantnim zakonskim odredbama, s posebnom pažnjom na poštivanje osobnih i autorskih prava te propisa o zaštiti potrošača.

16. Isključiva je odgovornost Partnera s osobitom pažnjom čuvati svoju korisničku lozinku koju koristi za pristup Administrativnom sučelju i učiniti sve kako bi spriječio da ista postane poznata neovlaštenim osobama. Partner je također odgovoran osigurati da lozinka postane poznata samo ovlaštenim osobama koji postupaju u ime i u korist Partnera. Partner je odgovoran za sve eventualne štete nastale nepoštivanjem gore navedenih odredbi.

17. Szallas.hu Zrt. preuzima odgovornost da će sa osobitom pažnjom osigurati da neovlaštena treća lica ne mogu mijenjati sadržaj javnih podataka učitanih od strane Partnera.

  

V. Usluga online platforme

18. U okviru Usluge online platforme Szallas.hu Zrt. omogućuje Partneru da Ponuda Partnera koja je učitana kroz Administrativno sučelje Szallas.hu Zrt.-a bude prikazana, pretraživa i pogodna za rezerviranje Korisnicima, te da na temelju Rezervacije prema točki VII. bude zaključen ugovor između Partnera i Gosta. Szallas.hu Zrt. ni po kojoj osnovi ne predstavlja predmet ugovora ili pravnog odnosa između Gosta i Partnera. Partner plaća proviziju Szallas.hu Zrt.-u za Uslugu online platforme (vidi: Točka X).

19. U pogledu Usluge online platforme, na temelju članka 6:293 – 6:301 Građanskog Zakonika između Partnera i Szallas.hu Zrt.-a uspostavlja se stalni posrednički pravni odnos temeljem kojeg se (i) Szallas.hu Zrt., djelujući samostalno, obvezuje posredovati u sklapanju ugovora između Partnera i trećih strana (Korisnika) i sklapanju istih u ime Partnera, te je temeljem članka 6:129. Građanskog Zakonika, kao posrednik, obvezan preuzeti Ugovorni iznos od Gosta i proslijediti isti prema Partneru, a Partner je obvezan platiti Provizije i naknade navedene u Ugovoru. Ugovor se ne kvalificira kao potrošački ugovor jer niti jedna strana se ne smatra potrošačem. Temeljem članka 6. stavke (4) točke b) Zakona br. CCXXXVII iz 2013.g. o kreditnim ustanovama i financijskim poduzećima, djelatnost Szallas.hu Zrt.-a se ne kvalificira kao usluga plaćanja, budući da je Szallas.hu Zrt. neovisni trgovački posrednik koji djeluje isključivo u ime Partnera, koji također ima pravo sklopiti ugovor između Partnera i Korisnika (Gosta). Szallas.hu Zrt. ne obavlja djelatnost prometa novca u ime Korisnika ili Gosta, samo prima novac od Gosta kao suradnik Partnera (Članak 6:129 stavka (1) Građanskog Zakonika).

20. Partner je suglasan i prihvaća da Szallas.hu Zrt. ima pravo po vlastitom nahođenju - uz prethodnu obavijest Partnera prema odredbama ovih uvjeta – formirati sustav uvjeta koji određuje redoslijed pogodaka Ponuda Platforme Szallas.hu Zrt. odnosno ponude drugih partnera ili utječe na redoslijed istih ("Rangiranje"). Sustav rangiranja ovisi o nizu čimbenika koji uključuju, ali nisu ograničeni na: iznos Provizije koju plaća Partner, omjer posjetitelja podstranice smještaja naznačenih na Platformi Szallas.hu Zrt. i Rezervacija u odnosu na iste (Konverzija”), broj Rezervacija, udio otkaza, recenzija gostiju (ocjena), kvaliteta Partnerove korisničke usluge, broj i vrsta pritužbi gostiju, te ocjena partnerove discipline plaćanja. Isticanje gore navedenih ključnih parametara u usporedbi s ostalim potencijalnim parametrima opravdano je njihovim profesionalnim prioritetom. Partner s većim brojem konverzija, razinom provizije, brojem rezervacija, recenzija gostiju (ocjena), kvalitetom korisničke usluge i disciplinom plaćanja odnosno manjim udjelom otkaza i brojem pritužbi gostiju može zauzeti istaknutije mjesto u Rangiranju. Sustav uvjeta temelji se na unaprijed definiranim kriterijima koji se jednako primjenjuju na sve Partnere prema definiranim kriterijima i djeluje automatizirano.

21. Partner može pratiti aktualni razvoj svakog čimbenika putem Administrativnog sučelja. S obzirom na gore navedeno, Partner nema pravo prigovora, niti podnošenja ili potvrde zahtjeva u vezi Rangiranja i redoslijeda koji se temelji na rangiranju, niti u vezi određenih čimbenika na kojima se rangiranje temelji. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih radnji kojima se, suprotno gore navedenom, želi utjecati na redoslijed pogodaka putem umjetnih ili manipulativnih sredstava, ili zaobilaženjem odredbi OUU. Kršenje ovih odredbi predstavlja ozbiljno kršenje ugovora.

22. Partner izričito daje ovlaštenje Szallas.hu Zrt. da prema vlastitom nahođenju koristi parametre Ponude koje je Partner unio kroz Administrativno sučelje (uključujući bilo koju fotografiju, ilustraciju, podatke i informacije, te zakonom zaštićene znakove, ilustracije, fotografije i slikovne materijale) u dijelu i trajanju i na način određen od strane Szallas.hu Zrt. u svrhu objavljivanja i promoviranja prema javnosti u online i offline obliku. U slučaju objavljivanja istih na drugim platformama osim Szallas.hu Zrt., moraju se primijeniti i propisi Ostalih platformi.

23. Szallas.hu Zrt. ima pravo, ali nije obvezan objaviti Ponudu na stranom jeziku. Ukoliko je Szallas.hu Zrt. pripremio opis smještaja na stranom jeziku, Partner ima mogućnost izbora hoće li na Administrativnom sučelju objaviti vlastiti opis smještaja ili opis koji je sastavljen od strane Szallas.hu Zrt. Szallas.hu Zrt. ima pravo sastaviti prezentaciju na stranom jeziku koja sadrži samo relevantne elemente Ponude. Strani jezik može biti prije svega engleski, njemački, slovački, poljski, rumunjski, hrvatski i ruski. Prijevod na drugi jezik ne mijenja pravila koja uređuju ovaj ugovor. Izgled sučelja ne ovisi o jeziku na kojem Partner koristi Administrativno sučelje.

24. Tvrtka Szallas.hu Zrt ima pravo organizirati "Nagradnu igru" ili "Akciju" u vezi sa svojom Uslugom. U tom slučaju, Szallas.hu Zrt. i Partner sklapaju poseban ili dodatni ugovor.

25. Partner je suglasan da Szallas.hu Zrt. ima pravo, prema vlastitom nahođenju, kreirati Priznanja (npr.: logo za odličan smještaj, priznanje za smještaj godine), koja se u skladu sa kriterijima utvrđenim od strane Szallas.hu Zrt. mogu dodijeliti Partneru ili drugim partnerima Szallas.hu Zrt.-a. Partner može koristiti Priznanje u vremenskom trajanju određenom od strane Szallas.hu Zrt. Ako se drugačije ne opozove, pravo na korištenje Priznanja automatski prestaje važiti nakon raskida Ugovora. U tom slučaju, Partner više nigdje ne smije koristiti ili prikazivati određeno Priznanje.

26. Partner se obvezuje da će biti dostupan putem - telefona ili e-mail-a - koje je zadao Szallas.hu Zrt-u u svrhu konzultacije, održavanja kontakta ili provjere kvalitete. Partner se obvezuje da će prilikom kontaktiranja od strane Szallas.hu Zrt. Koristiti relevantne informacije. Osim ako drugačije nije navedeno u OUU, Partner je obvezan pružati podatke najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana kada ga je tvrtka Szallas.hu Zrt kontaktirala. Ponovljeno nepoštivanje gore navedenih pravila u vezi održavanja kontakta i pružanja podataka predstavljaju ozbiljnu povredu ugovora.

27. Szallas.hu Zrt ima pravo slati promotivne i promidžbene materijale o proizvodima ili uslugama svojih Partnera ili drugih partnera (treće strane) na e-mail adresu koju je zadao Partner.

28. Partner je obvezan obavijestiti Szallas.hu Zrt. o svim problemima ili okolnostima koje eventualno nastanu iz razloga i sfere Partnera, ili koje privremeno ili trajno imaju negativan utjecaj ili isključuju usluge pružane Gostima, suradnju i komunikaciju sa Szallas.hu Zrt., ili korištenje Platforme Szallas.hu Zrt. ili Administrativnog sučelja (npr.: obnova, održavanje, kvar, nedostupnost smještaja ili usluge iz bilo kojeg razloga, nezadovoljavajuća internet veza, promjena e-mail adrese ili telefonskog broja, itd.). Sve štete koje nastanu zbog neprijave istih snosi Partner.

29. Partneru je zabranjeno koristiti bilo koji sustav ili rješenje koje ima za cilj i omogućuje zastoj poslužitelja (servera) koji služe za funkcioniranje Usluga, Platforme Szallas.hu Zrt. i Administrativnog sučelja, ili koji ugrožavaju namjensku uporabu Platforme Szallas.hu Zrt.

30. Szallas.hu Zrt. zadržava pravo izmjene ili ukidanja bilo kojeg intelektualnog proizvoda Szallas.hu i/ili bilo kojeg elementa usluge na platformi Szallas.hu Zrt. prema vlastitom nahođenju.

31. Prema odredbama Zakona br. CVIII iz 2001.g. o uslugama elektronske trgovine, upravljanje određenim dijelovima Platforme Szallas.hu smatra se posredničkom uslugom (npr. sadržaj Profila koji kreiraju Korisnici). Partner prihvata da na temelju Uvjeta upotrebe Platforme i Pravila privatnosti Korisnici imaju pravo koristiti Platformu Szallas.hu. Partner izjavljuje da poznaje i poštuje odredbe Uvjeta upotrebe i Pravila privatnosti Platforme Szallas.hu (dostupne u donjem dijelu stranice https://szallas.hu/), te da stalno prati njihove promjene.

32. Partner je suglasan da Korisnik i/ili Gost (i) imaju pravo upoznati Ponude, zatražiti dodatne informacije o ponudama (ii), podijeliti Ponude i informacije s drugim osobama na stranicama društvenih mreža Facebook i Twitter ili poslati iste putem e-mail-a, te putem bilo kojeg drugog komunikacijskog kanala (iii) komentirati, pisati mišljenje ili recenziju u vezi s Ponudom Partnera i/ili uslugama koje Gost koristi ("Korisnički sadržaji"), odnosno (iv) ima pravo pokrenuti trenutne Rezervacije na temelju Ponude u obimu naznačenog slobodnog kapaciteta (datum i mjesto).

VI. Ponuda Partnera

33. Informacije, podatke i fotografije vezane za Ponudu unosi sâm Partner putem Administrativnog sučelja. Prilikom davanja naziva smještajne jedinice potrebno je ispuniti osnovne formalne uvjete: 1. naziv smještaja + 2. vrsta smještaja + 3. mjesto smještaja (npr. „Rózsa Hotel Miskolc”).

34. Partner se obvezuje dati stvarne i istinite podatke tijekom unosa i upisa podataka. Partner izjavljuje da su podaci, informacije, tekst, slike, videozapisi ili drugo intelektualno vlasništvo i njihovi dijelovi u vezi s Uslugom dostavljeni ili preneseni u njeg(n)ovom interesu kroz Administrativno sučelje točni, potpuni, istiniti i ovlašteni za prijenos. Partner se obvezuje pružiti sve podatke i informacije koji su obvezni na temelju relevantnih zakonskih propisa ili propisa službenih tijela ili koji su u vezi s Uslugom relevantni za Korisnike ili Szallas.hu Zrt. Partner se obvezuje dati bruto cijene (neto cijena + PDV). Sve dok Partner ne postavi druge cijene na Administrativnom sučelju ili ne koristi uslugu upravitelja kanala („channel manager), Szallas.hu Zrt. ima pravo prikazati standardne cijene Partnera na Administrativnom sučelju. Sve dok Partner ne promijeni cijenu na Administrativnom sučelju ili ne koristi uslugu upravitelja kanala, Korisnici će moći rezervirati ponudu Partnera po standardnim cijenama za 365 dana unaprijed računajući od dana kada Korisnik otvori određenu Ponudu.

35. Szallas.hu Zrt. ima pravo, ali ne i obvezu, ispraviti pogrešne ili netočne podatke unijete od strane Partnera. Redovito davanje netočnih ili pogrešnih podataka od strane Partnera smatra se ozbiljnim kršenjem ugovora i predstavlja razlog za raskid Ugovora. Partner izjavljuje i jamči da objave naručene u skladu sa Ponudom za oglašavanje u medijima ne podliježu nikakvoj zabrani ili ograničenju oglašavanja, a posebno nisu u suprotnosti s odredbama Zakona br. XLVIII iz 2008.godine o općim uvjetima i određenim ograničenjima komercijalnog oglašavanja i Zakona br. XLVII iz 2008.godine o zabrani nepoštenih komercijalnih praksi prema potrošačima. Szallas.hu Zrt. ne preuzima obvezu za preoblikovanje Ponuda u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Szallas.hu Zrt. ima pravo izostaviti ili urediti podatke koji krše odredbe Ugovora.

36. Szallas.hu Zrt. ne preuzima nikakvu odgovornost za prikazivanje Ponude ili propusta iste, ukoliko Partner unese pogrešne ili netočne podatke ili informacije vezane za Ponudu, ili ako prikazivanje Ponude krši pravila Općih uvjeta poslovanja.

37. Partner se obvezuje da će sve informacije i podatke o svojoj Ponudi, uključujući podatke o raspoloživosti i rezerviranosti smještajne jedinice redovito ažurirati putem Administrativnog sučelja.

38. Radi izbjegavanja korištenja usluga Szallas.hu Zrt. kao oglasnog prostora od strane Partnera, čija je svrha usmjeriti Korisnika na vlastitu stranicu Partnera, te besplatno korištenje marketinških usluga Szallas.hu Zrt.-a od strane Partnera, Partner preuzima obvezu da uvjeti sadržani u Ponudi u pogledu cijena i raspoloživosti kapaciteta nisu stroži i skuplji od uvjeta objavljenih na vlastitoj stranici ("Paritetni uvjeti"). Nepoštivanje dolje navedenih Paritetnih uvjeta smatrati će se ozbiljnom povredom ugovora, stoga se Partner obvezuje ispraviti nastalu situaciju odmah nakon primanja obavijesti:

a) Partner ne smije dati skuplju Ponudu u slučaju sopstvenih smještajnih objekata, soba i usluga koji raspolažu istim parametrima i karakteristikama (npr.: razina udobnosti, vrsta smještaja, broj kreveta, vrsta pansiona i usluge, korištenje, uvjeti otkazivanja i izmjene, sezonalnost, datum korištenja smještaja, posebni uvjeti) od onih smještaja koje oglašava na vlastitoj stranici ("Identičnost cijene"). Zabranjene su sve one djelatnosti koje se usmjeravaju na zaobilaženje gore navedenog (npr. ako Partner daje djelomično različite podatke, značajke ili elemente usluge u Ponudi i na vlastitoj stranici vezano za određeni smještaj, sobu ili paket usluga kako bi zaobišao obvezu Identičnosti cijene). Vlastitom stranicom Partnera smatra se i stranica koju Partner povjerava drugoj osobi, ali ista djeluje u interesu Partnera.

b) Ukoliko Partner koristi drugu uslugu, koja je slična Usluzi online platforme, treće strane, isti osigurava da se u okviru određene Ponude u određenom trenutku na Platformi Szallas.hu prikazuje isti broj slobodnog kapaciteta (smještaj/usluga) kao i na drugim stranicama.

39. Partner ne podliježe obvezi davanja Identične cijene kada svoju Ponudu nudi Zatvorenim korisničkim grupama, pod uvjetom da (i) cijene nisu direktno ili indirektno dostupne širokoj ili cijeloj javnosti, te (ii) cijene ponuđene u određenoj grupi se odnose na osobe koje su barem jednom prilikom koristile uslugu Partnera kao članovi Zatvorene korisničke grupe.

40. Ukoliko i sama tvrtka Szallas.hu Zrt. ima Zatvorenu korisničku grupu, obvezan je o istom obavijestiti Partnera. Szallas.hu Zrt. ima pravo ali u svakom slučaju o svom trošku, dati popust svojoj Zatvorenoj korisničkoj grupi u mjeri koja ne premašuje iznos Provizije.

VII. Rezervacija

41. U vezi svojih Ponuda Partner vodi sustav za rezervaciju u stvarnom vremenu. U vezi s unijetim Ponudama Partnera, Korisnici mogu pokrenuti trenutnu rezervaciju za slobodne termine podešene i ažurirane od strane Partnera na Platformi Szallas.hu, po cijenama i uvjetima prikazanim u Partnerovoj Ponudi. Partner je odgovoran ažurirati podatke prikazane na Platformi Szallas.hu.

42. Rezervacija pokrenuta od strane Korisnika biti će automatski prihvaćena u obliku poruke o potvrdi. U slučaju davanja netočnih podataka Rezervacija se ne može otkazati. Potvrdna poruka predstavlja ugovor između Gosta i Partnera po cijenama i uvjetima prikazanim u određenoj Ponudi u sustavu rezervacija u stvarnom vremenu koji vodi Partner, a najviše u mjeri slobodnog kapaciteta koji određuje Partner.

43. Szallas.hu Zrt. ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu uspješnosti Usluge. Szallas.hu Zrt. također ne preuzima odgovornost u vezi toga hoće li Korisnik inicirati Rezervaciju ili u kojem broju će se Rezervacije realizirati. U slučaju neuspješnosti Rezervacije, Partner nema pravo podnijeti tužbu protiv Szallas.hu Zrt. po bilo kojoj pravnoj osnovi, uključujući poticajne štete i izgubljene dobiti.

  

VIII. Realiziranje rezervacije

44. U slučaju ako se nakon Rezervacije (slanja potvrdne poruke Gostu) ostvari kontakt izvan Platforme Szallas.hu Zrt. koji dovodi do značajne izmjene u pogledu uvjeta izvorne Rezervacije, Partner je obvezan obavijestiti Szallas.hu Zrt. o sadržaju izmjene. Takvi sadržaji mogu biti slijedeći: izmijenjen datum ili vremenski rok, promijenjen broj gostiju, izmjena paketa usluge, itd. Kršenje ovih odredbi predstavlja ozbiljnu povredu ugovora.

45. Partner je obvezan obavijestiti Szallas.hu Zrt. odmah nakon saznanja ako nije u mogućnosti ispuniti izvornu ugovornu obvezu prema Gostu u vezi s Rezervacijom. U tom slučaju, Partner je obvezan Gostu osigurati isti ili kvalitetniji smještaj kao zamjensku uslugu (Zamjenska Usluga”) bez dodatne naknade. Zamjenska usluga mora zadovoljiti osnovne značajke izvorne usluge (broj, razina udobnosti, lokacija smještaja, geografska udaljenost, položaj unutar naselja, prostori za samostalno korištenje). Sve dodatne troškove korištenja Zamjenske usluge treba snositi Partner (npr.: razlika u cijeni između izvornog i alternativnog smještaja, nadoknada dodatnih putnih troškova gosta na kojega je utjecala rezervacija ili putovanja do alternativnog smještaja, itd.).

46. Ukoliko usluga Partnera ne odgovara usluzi utvrđenoj u Ponudi, Rezervaciji ili izmijenjenom ugovoru između Partnera i Gosta, ili Partner nije u mogućnosti pružiti zamjensku uslugu ili Gost ne prihvaća istu, Partner je obvezan nadoknaditi Gostu sve štete, nepovoljne posljedice i troškove nastale u vezi s navedenim. Odšteta/novčana kompenzacija se plaća Gostu odmah po nastanku događaja. Partner se obvezuje da u svim slučajevima navedenim pod ovom točkom obavijesti Szallas.hu Zrt. o nastanku događaja. Partner se obvezuje nadoknaditi sve štete, potraživanja i troškove prema Szallas.hu Zrt koje su nastale u vezi s gore navedenim. Ova se odredba također primjenjuje u slučaju da Partner u potpunosti ili djelomično ne poštuje svoju obvezu ažuriranja sustava rezervacije u stvarnom vremenu. Kršenje ove odredbe predstavlja ozbiljnu povredu ugovora.

47. Szallas.hu Zrt. ne odgovara za štetu koju je Gost prouzrokovao Partneru ili trećim osobama, posebice u pogledu neostvarenog korištenja smještaja, te kršenja uvjeta korištenja dane smještajne jedinice.

  

IX. Odnos Szallas.hu s Korisnicima i Gostima

48. Szallas.hu Zrt. pruža Korisnicima i Gostima telefonsku korisničku podršku u vezi s Uslugom. Djelovanje Korisničke službe Szallas.hu Zrt.-a ne oslobađa Partnera od ispunjavanja obveze prema Gostima.

49. Szallas.hu Zrt. ima pravo u slučaju neodgovorenih pitanja kontaktirati Korisnika ili Gosta u vezi s djelovanjem Platforme Szallas.hu putem telefona, SMS poruke ili putem bilo kojeg komunikacijskog sredstva naznačenog u sustavu.

50. Szallas.hu Zrt. ima pravo kontaktirati Goste u slijedećim slučajevima:

a) obavještavanje o postojanju ugovora između Gosta i Partnera i obvezama koje iz njega proizlaze;

b) pružanje informacija o korištenju usluga smještajne jedinice;

c) kontaktiranje Gosta radi usklađivanja podataka u vezi rezervacije i korištenih usluga.

51. Nakon uspješno realizirane rezervacije, Szallas.hu Zrt. će zatražiti od Gosta da ispuni obrazac za recenziju putem e-mail-a, koju može slijediti jedan ili više e-mail podsjetnika (1. dana nakon putovanja, zatim 8. dana i 28. dana ukoliko obrazac nije ispunjen); popunjavanje obrasca za recenziju nije obvezno. Partner prihvaća da Szallas.hu Zrt. ima pravo objaviti recenziju Gosta nakon ispunjavanja online upitnika koji čini dio Platforme Szallas.hu i koji olakšava objektivnu ocjenu smještaja. Recenzije u svim slučajevima predstavljaju dio Korisničkog sadržaja na koji Partner ima pravo odgovoriti u javnom komentaru na stranici Szallas.hu, ali drugačije nema pravo postupati u vezi s recenzijom, niti izravno kontaktirati Gosta. Ukoliko je Gost ostavio anonimnu recenziju, Partner nema pravo pokušati otkriti identitet Gosta i napisati komentar imenovanjem Gosta ili na bilo koji drugi način upućivati na identitet Gosta. Gost je dužan pridržavati se detaljnih pravila Korisničkog sadržaja, koja su sadržana u Pravilniku sadržaja koja čini dio Općih uvjeta korištenja (Prilog 2). Szallas.hu Zrt. provjerava Korisnički sadržaj samo u slučaju ako mu skrenu pozornost na nepoželjan sadržaj istog. Partner je suglasan da Szallas.hu Zrt ima pravo ukloniti Korisnički sadržaj samo u slučaju kršenja zakona, sudske ili službene odluke i Općih uvjeta korištenja ili izričitog pristanka Korisnika ili Gosta koji generira Korisnički sadržaj.

52. Szallas.hu Zrt. nije obvezan, ali ima pravo, kontaktirati Partnera u vezi s pritužbama prijavljenih od strane Gosta, te istražiti prijavu.

   

X. Provizija

53. Partner je obvezan platiti Proviziju Szallas.hu Zrt.-u za korištenje Usluge online platforme nakon svake Rezervacije i/ili stvarne obveze plaćanja Gosta prema Partneru kako je definirano u nastavku.

54. Szallas.hu Zrt. ima pravo na Proviziju u slijedećim slučajevima:

a) Rezervacija je realizirana; ili

b) Partner nije blagovremeno obavijestio Szallas.hu Zrt. o tome da je Gost rezervaciju otkazao u skladu s ugovorom;

c) Partner je greškom ili propustom dao netočne i neistinite podatke putem Administrativnog sučelja;

d) Gost je uslugu stvarno koristio, ali je Partner greškom ili propustom naznačio suprotno na Administrativnom sučelju;

e) na temelju ugovora između Gosta i Partnera, Gost ima obvezu plaćanja prema Partneru zbog otkazivanja Rezervacije;

f) ugovor između Partnera i Gosta izmijenjena je zaobilaženjem sustava Szallas.hu Zrt.

55. Temelj za neto Proviziju:

a) u slučaju točaka 54. a) - d) ukupna bruto naknada Rezervacije; i

b) u slučaju točaka 54. e) - f) stvarna obveza plaćanja Gosta prema Partneru (npr. kazna, naknada za otkazivanje ili vrijednost stvarno korištenih usluga).

56. Visina Provizije određuje se na temelju lokacije i kategorije smještajne jedinice, a ista se objavljuje na Platformi Szallas.hu (https://szallas.hu/aszf). Partner prihvaća iznos provizije tijekom procesa registracije o čemu Szallas.hu Zrt. također obavještava Partnera putem potvrdnog e-maila, a koji je također dostupan i na administrativnom sučelju. Partner ima pravo promijeniti iznos Provizije prema vlastitom nahođenju - iznad očekivane osnovne razine - kako bi se poboljšalo Rangiranje Ponude. Jednostrana izmjena Provizije od strane Szallas.hu Zrt. podliježe pravilima o izmjeni definiranim pod točkom XVII. Općih uvjeta poslovanja.

57. Ukoliko Gost otkaže rezervaciju uz uvjete otkazivanja definiranim od strane Partnera prije planiranog termina za zauzimanje smještaja i Gostu ne nastane obveza plaćanja prema Partneru, u tom slučaju Rezervacija se otkazuje i Szallas.hu Zrt. nema pravo na Proviziju. Ukoliko Gost nije otkazao Rezervaciju putem korisničke službe Szallas.hu Zrt. ili putem online  sučelja namijenjenog za tu svrhu, Partner ima pravo i obvezan je javiti otkaz rezervacije od strane Gosta do 10. dana narednog mjeseca i isti potvrditi prema Szallas.hu Zrt. pomoću izjave Gosta o otkazivanju rezervacije. Usklađivanje provizije odvija se putem Administrativnog sučelja (http://admin.szallas.hu/ Számlázás / Szallas.hu egyeztetes).

8. Ukoliko je Gost uslugu stvarno koristio, ali je Partner pogreškom ili iz bilo kog razloga postavio suprotno na Administrativnom sučelju, Szallas.hu Zrt. može ostvariti svoja prava prema Općim uvjetima poslovanja i ima pravo na proviziju. Ukoliko nije u pitanju pogreška Partnera, Partner može potvrditi točnost svoje postavke slanjem Izjave o otkazu od strane Gosta Szallas.hu Zrt.-u.

XI. Uvjeti plaćanja

59. Szallas.hu Zrt. izdaje Partneru račun o proviziji i drugim naknadama na mjesečnoj razini ili u intervalima navedenim u Posebnim uvjetima poslovanja, u Ponudi za oglašavanje u medijima ili drugim ugovorima Ugovornih strana u vezi s realiziranim Rezervacijama ili drugim korištenim uslugama u prethodnom mjesecu koje podliježu obvezi plaćanja. Način fakturiranja je elektronski račun. Partner prima elektronski račun na e-mail adresu koju je naveo kao kontakt adresu. Ukoliko Partner zahtjeva fakturiranje u pisanom obliku, o tome treba pisano obavijestiti Szallas.hu Zrt., a Szallas.hu Zrt. će shodno tome izdavati račun na papiru.

60. Plaćanje računa vrši se prijenosom sredstava preko banke, kreditnom karticom ili gotovinom. Plaćanje prijenosom sredstava preko banke vrši se na bankovni račun naveden pod točkom XIX. ovih Općih uvjeta. Plaćanje kreditnom karticom dostupno je na Administrativnom sučelju Szallas.hu. Zrt. putem pružatelja bankarskih usluga. Plaćanje u gotovini vrši se u sjedištu Szallas.hu Zrt. (3525 Miskolc, Régiposta utca 9) u unaprijed dogovoreno vrijeme. Ugovorne strane su suglasne da će uredno primjenjivati zakonske odredbe u vezi obračuna na određeno vrijeme, uključujući članak 58. stavka (1) Zakona o PDV-u.

61. Partner je obvezan platiti Proviziju i druge naknade Szallas.hu Zrt.-u u vremenskom roku navedenom na fakturi. Provizija i ostale naknade smatraju se plaćenim na dan kada se uplata realizira na računu Szallas.hu Zrt-a. Rok plaćanja računa Provizije utvrđuje Kategorija Upravljanja Partnerom, kako slijedi:

a) VIP: Iznimno stabilno poduzeće, rok plaćanja: 30 kalendarskih dana, datum obustave usluge: 30 kalendarskih dana nakon istjeka.

b) Prioritetno: Stabilno poduzeće, rok plaćanja: 14 kalendarskih dana, datum obustave usluge: 15 kalendarskih dana nakon istjeka.

c) Standardno: Poduzeće prosječnog rizika, rok plaćanja: 14 kalendarskih dana, datum obustave usluge: 8 kalendarskih dana nakon istjeka.

d) Rizično: Poduzeće iznadprosječnog rizika, rok plaćanja: 8 kalendarskih dana, datum obustave usluge: 4 kalendarska dana nakon istjeka.

e) Visoko rizično: Poduzeće s daleko iznadprosječnim rizikom, rok plaćanja: 8 kalendarskih dana, datum obustave usluge: 2 kalendarska dana nakon istjeka.

f) Diskvalificirano: Poduzeće s vrlo visokim rizikom, bivši partner Szallas.hu Zrt.-a, čiji je dug na računu nekoliko puta bio u fazi potraživanja od strane agencija za naplatu potraživanja ili račun nije zakonito plaćen. Ponovno prikazivanje Partnera moguće je isključivo nakon plaćanja predujma.

62. Uvrštavanje u Kategoriju Upravljanja Partnerom u slučaju Partnera s valjanim Ugovorom u trenutku stupanja na snagu ovih Općih uvjeta ugovora ne mijenja valjane uvjete plaćanja iz prethodnih Općih uvjeta ugovora. Nakon stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, Szallas.hu Zrt. 31. listopada svake godine, a ukoliko spada na državni blagdan narednog radnog dana, revidira Kategorije Upravljanja Partnerom i utvrđuje novu valjanu Kategoriju Upravljanja Partnerom na temelju pridržavanja roka plaćanja u pogledu računa izdatih u roku od 365 dana koji prethodi datumu revizije. Nakon revizije, trajno točno poštivanje roka plaćanja može rezultirati višu kvalifikaciju Kategorije upravljanja partnerima, a trajno kašnjenje u plaćanju može rezultirati nižu kvalifikaciju Kategorije upravljanja partnerima, pri čemu trajno kašnjenje znači prosječno kašnjenje duže od 5 kalendarskih dana. U slučaju da negativan događaj postane objavljen (internet stranica Nacionalne porezne uprave Mađarske (NAV), sudske obavijesti) ili da se u postupak uključuje agencija za naplatu potraživanja, to može rezultirati sa nižom kvalifikacijom Kategorije upravljanja partnerom.

63. Szallas.hu Zrt. ima pravo jednostrano definirati i mijenjati uvjete Kategorije upravljanja partnera i razvrstavanja u kategorije. Kategorija upravljanja partnerom nije javni podatak.

64. Partner prihvaća da će u svrhu pripreme i provjere točnih obračuna, na zahtjev Szallas.hu Zrt.-a, dati pristup svojim zapisima u potrebnoj mjeri ili pružiti vjerodostojne informacije u slučaju da nastane sumnja u vezi s Provizijom, naknadom ili iznosom istih koji se odnose na Szallas.hu Zrt-a.

65. U slučaju nepoštivanja obveze plaćanja prema Szallas.hu Zrt. primjenjuju se odredbe točke XVI.

66. Partner može podnijeti pismeni prigovor u vezi računa u roku od sedam radnih dana od primitka istog. Partner mora jasno navesti razloge prigovora na račun i priložiti svu prateću dokumentaciju. Szallas.hu Zrt. će u roku od pet radnih dana ispitati prigovor i odlučiti o prihvatanju istog. Ukoliko Szallas.hu Zrt. ne prihvati prigovor na račun, Partner se može obratiti sudu utvrđenim u ovim Općim uvjetima ugovora.

XII. Usluga online plaćanja

67.  Uvođenje Usluga online plaćanja vršiti će se postupno. Szallas.hu Zrt. će obavijestiti Partnera putem Administrativnog sučelja kada IT razvoji omoguće dostupnost Usluga online plaćanja. Partner koji upravlja smještajem u Mađarskoj registriran prije 1. siječnja 2021. godine može, prema vlastitom nahođenju, naznačiti na Administrativnom sučelju želju za korištenjem Uslugu online plaćanja, a u slučaju partnera registriranih 1. siječnja 2021. ili nakon toga, Usluga online plaćanja postaje obvezna. Točke od 68.-77. primjenjivati će se na Partnerski ugovor od dana kada Partner koristi Uslugu online plaćanja ili je usluga već postala obvezna za Partnera. U drugim slučajevima primjenjuje se točka 79.

68.   Ukoliko se na Partnera odnosi Usluga online plaćanja, Partner povjerava Szallas.hu Zrt., uz prihvaćanje ovih Općih uvjeta, da na temelju odredbi članka 6:129 Građanskog Zakonika kao suradnik (pomoćnik u tehničkoj izvedbi) od gostiju primi predujam koji pripada Partneru ili iznose koji premašuju predujam prema ugovoru sklopljenom između Partnera i Gosta kao rezultat Rezervacije. Szallas.hu Zrt. je obvezan obračunati se s Partnerom prema sljedećem.

69.  U okviru Usluge online plaćanja Szallas.hu Zrt, djelujući na temelju ovlaštenja Partnera, uređuje mogućnost da se iznos koji je gost platio (putem prijenosa u banci, kartice banke, kreditne kartice ili „SZÉP“ Kartice) uputi na namjenski tehnički račun koji je u tu svrhu otvoren kod Szallas.hu Zrt. S obzirom na to, Gost može koristiti samo taj način plaćanja koji mu omogućuje prijenos na račun u banci u Mađarskoj u mađarskim forintama, jer sustav obrađuje samo valutu u mađarskim forintama. Ako Partner odredi iznose u drugoj valuti, Szallas.hu Zrt će iznos pretvoriti u mađarske forinte po tečaju Mađarske Narodne Banke za prethodni dan. U vezi s gore navedenim, Partner nema pravo naplatiti bilo kakve troškove ili naknade od Szallas.hu Zrt ili Gosta, bilo na temelju tečajne razlike ili na bilo kojoj drugoj pravnoj osnovi.

70.   U okviru Usluge online plaćanja, Szallas.hu Zrt treba osigurati da uplata Gosta bude upućena

        Partneru po mogućnosti:

  

(a) prijenosom sredstava preko banke;

b) karticom banke i kreditnom karticom; ili

(c) „Széchenyi Pihenő“ Karticom (SZÉP kartica”) na osnovu Vladine uredbe broj 76/2018. (IV. 20.), ako je Partner registriran kao mjesto prihvaćanja „SZÉP kartice“ i suglasno tome je na odgovarajući način to postavio na Administrativnom sučelju.

71.    Ukoliko je „SZÉP kartica“ na Administrativnom sučelju Partnera postavljena kao točka prihvaćanja iste, Partner ovim izjavljuje da je u potpunosti upoznat s pravnim, materijalnim i   

         tehničkim uvjetima prihvaćanja „SZÉP kartice“ - i izjavljuje da se njegove aktivnosti temelje na zakonskim propisima koji to uređuju, uz posjedovanje svih potrebnih službenih odobrenja.      

         Partner nadalje izjavljuje da navedene Usluge pruža na temelju Vladine Uredbe broj 76/2018. (IV. 20.)  prema klasifikaciji djelatnosti propisane za rezervacije. Szallas.hu Zrt nije obvezan, ali    

         ima pravo provjeriti ispravnost postavki. Partner je isključivo odgovoran i obvezan nadoknaditi svu štetu nastalu zbog nepromijenjenih, nestvarnih ili netočnih postavki prema Szallas.hu Zrt. i

        Gostu. U slučaju prihvaćanja „SZÉP kartice, Partner je dužan na Administrativnom sučelju označiti:

  

a)       registarski broj mjesta prihvaćanja SZÉP kartice, odnosno 

  

b)      temeljem Zakona br. CXVII iz 1995. godine o porezu na dohodak navesti koji od podračuna iz članka 71. stavka 1. a) - c) Zakona može prihvatiti plaćanje SZÉP karticom; i

  

c)       s kojom bankom izdavateljem „SZÉP kartice“ ima pravni odnos.

  

72.     Isplatu sa zajedničkog računa Szallas.hu Zrt. svim partnerima vrši jednom tjedno. Istodobno s prijenosom, Szallas.hu Zrt. putem Administrativnog sučelja daje Partneru točan prikaz o tome od

          kojih se stavki sastoji prijenos, odnosno na koju Rezervaciju se odnosi iznos i koja je pravna osnova za uplatu. Iznose plaćene od strane Gosta Szallas.hu Zrt upućuje Partneru na sljedeći

          način:

  

(a)    predujam prvog dana nakon roka za otkazivanje bez obveze plaćanja za otkaz, utvrđene u Ponudi. Rok za uplatu predujma ne može biti kraći od roka u kojem gost može otkazati rezervaciju bez obveze plaćanja;

  

(b)    dio iznosa koji gost uplati na tehnički račun u iznosu iznad predujma (ako postoji)  Szallas.hu Zrt će prenijeti Partneru prvog dana prijenosa nakon potvrđenog datuma dolaska Gosta u smještaj;

  

(c)    iznos koji odgovara obvezi plaćanja Gosta prema bilo kojem drugom Partneru (ili još neplaćenom dijelu) koja proizlazi iz otkazivanja Rezervacije, prvog dana prijenosa nakon datuma dospijeća.

  

73.   Pružatelj usluga određuje za koje je rezervacije predviđena opcija online plaćanja. Ako

Ponuda sadrži uvjete online plaćanja, Gost će moći izvršiti plaćanje prema Partneru samo na način kako je navedeno. Minimalni iznos koji Gost treba platiti je iznos predujma navedene u Ponudi; ali Gost ima pravo platiti i veći iznos. Szallas.hu Zrt vraća na račun Gosta (pošiljatelja) dio iznosa koji je uplatio Gost, a koji premašuje iznose koji se duguje Partneru prema ugovoru sklopljenom između Gosta i Partnera. Ako Gost ne izvrši uplatu predujma u roku koji je naveden u Ponudi, onda se smatra da se odustaje od ugovora između Partnera i Gosta, te će se rezervacija automatski brisati, osim u slučaju ako iznos koji je gost platio ne dostigne iznos predujma navedene u Ponudi za najviše 100 HUF, Rezervacija se neće otkazati i Gost je dužan platiti razliku Predujma na bilo koji način utvrđenim ovim ugovorom (npr. korištenjem Usluge online plaćanja ili izravno Partneru po dolasku u smještaj).

  

74.   Ako Gost izmijeni Rezervaciju i s tim je Szallas.hu Zrt. upoznat, Administrativno sučelje će 

automatski pratiti sljedeće promjene: promjenu ukupne bruto naknade rezervacije, promjenu datuma za plaćanje predujma i promjenu iznosa koji pripada Partneru u slučaju zakonskog otkaza. Međutim, Administrativno sučelje ne dopušta bilo kakve izmjene koje bi rezultirale da datum polaska bude tri dana ranije, u slučaju ako nije uplaćen predujam. Ako, kao rezultat izmjene, ukupna bruto naknada Rezervacije bude ispod iznosa već uplaćenog predujma, sustav će smanjiti predujam na iznos nove ukupne bruto naknade Rezervacije; a višak će biti vraćen Gostu od osobe kod koje se nalazi taj iznos.

  

75.   Partner plaća Naknadu za Uslugu online  plaćanja Szallas.hu Zrt-u. Naknada za Uslugu

        online plaćanja iznosi:

  

a)       Ako Gost plaća „SZÉP“ karticom, naknada za Uslugu online plaćanja iznosi 2,84% od plaćenog iznosa + PDV;

  

b)      Ako Gost plaća bankovnom ili kreditnom karticom, naknada za Uslugu online plaćanja iznosi 1% uplaćenog iznosa + PDV.

  

76.    Szallas.hu Zrt obvezuje se prenijeti Partneru sa zajedničkog računa iznos umanjen za naknadu za uslugu online plaćanja. Partner je dužan tretirati iznos koji nije umanjen za Naknadu za uslugu online plaćanja kao iznos koji je platio Gost. Partner izdaje konačan račun Gostu za uplaćene iznose, a Szallas.hu Zrt nema obvezu ispostavljanja računa. Szallas.hu Zrt izdaje fakturu za Naknadu za uslugu online plaćanja bez plaćene naknade. Datum plaćanja Naknade za uslugu online plaćanja je datum plaćanja Partneru. U 2020. Szallas.hu Zrt. daje popust Partnerima pružanjem popusta u iznosu koji odgovara Naknadi za uslugu online plaćanja koja  dospijeva za rezervacije primljene i ispunjene (pokrenute) do 31. prosinca 2020. Naknada za uslugu online plaćanja pripada Szallas.hu Zrt-u u slučaju ako je Szallas.hu Zrt prenio iznos novca Partneru u vezi s Rezervacijom.

  

77.   Osim iznosa koje je Gost platio online i iznosa koji pripada Partneru u okviru Usluge online plaćanja, Partner može Gostu fakturirati preostali neplaćeni dio ukupne bruto vrijednosti Rezervacije i iznos za usluge koje je Gost koristio na licu mjesta Partner ne može pripisati Gostu Naknadu za uslugu online plaćanja.

  

78.     Sa iznimkom plaćanja SZÉP karticom, Szallas.hu Zrt niti u jednom slučaju ne sudjeluje u povratu novca ili naknade između Partnera i Gosta. Ako Partner ima obvezu povrata Gostu u slučaju plaćanja SZÉP karticom, dužan je o tome obavijestiti Szallas.hu Zrt i prenijeti iznos na bankovni račun Szallas.hu Zrt. Szallas.hu Zrt obvezuje se vratiti iznos Gostu na isti račun Gosta s kojeg je primljena originalna uplata za Rezervaciju na žiro račun Szallas.hu Zrt predviđen u tu svrhu.

  

79.     Ako Partner nije obuhvaćen Uslugom online plaćanja, ali Partner ima zahtjev za plaćanje predujma temeljem svoje Ponude, dužan je navesti međunarodni broj bankovnog računa (IBAN,

          Swift) na Administrativnom sučelju za bankovni prijenos. Ako ti podaci nisu dostupni na administrativnom sučelju, Szallas.hu Zrt. ima pravo odbiti izvršenje ove opcije.

  

XIII  Zaštita podataka i povjerljivosti, zaštita prava privatnosti

  

80.        Szallas.hu Zrt i Partner se obvezuju tretirati odredbe i uvjete Ugovora između njih (ii) i aktivnosti druge strane kao poslovnu tajnu (i), s iznimkama koje su uključene u OUU i u javne podatke stavljeni na raspolaganje gostima ili Korisnicima, činjenice, informacije, podatke (iii) i sve druge informacije za koje strana koja djeluje, razumno može očekivati da ih druga strana tretira kao povjerljive ("Povjerljive informacije"). Za druge svrhe osim izvršavanja obveza i ostvarivanja prava navedenih u ovom Ugovoru, stranka ne smije koristiti povjerljive podatke o drugoj strani niti ih otkriti trećoj strani (osim ako to zahtijeva zakon ili državno tijelo ili postoji prethodna pisana suglasnost druge strane); tretirati će je kao poslovnu tajnu i poduzeti će sve razumne korake radi zaštite takvih podataka. Ove se odredbe primjenjuju i na osobe koje su u radnom odnosu ili drugom pravnom odnosu sa strankama.

  

81.       Po Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba 2016/679 / EU; GDPR”) i Aneks CXII iz 2011. o pravu na informacijsko samoopredjeljenje i slobodu informacija (Infotv.”), Szallas.hu Zrt i Partner smatraju se neovisnim voditeljima obrade podataka. Pružanje odgovarajućih informacija o zaštiti podataka Gostima je neovisna odgovornost i obveza Szallas.hu Zrt. i Partnera. Szallas.hu Zrt prenosi osobne podatke Gostiju Partneru isključivo u svrhu ispunjenja Ugovora, a Partner te podatke ne smije proslijediti trećoj strani i ne smije ih koristiti u druge svrhe (npr. za oglašavanje ili izravan kontakt s Gostima). Szallas.hu Zrt i Partner su suglasni da nakon prijenosa podataka Partneru, Szallas.hu Zrt ne preuzima odgovornost za zakonitost obrade ovih podataka od strane Partnera. Partner se obvezuje i jamči da će podacima Gosta i podacima koje je samostalno prikupila na ciljani način i u dopuštenom i potrebnom trajanju u zakonskom okviru. Szallas.hu Zrt Gostima ne daje informacije u vezi s upravljanjem podacima Partnera. Partner je odgovoran i dužan nadoknaditi štetu Szallas.hu Zrt-u od svih potraživanja i šteta koje proizlaze iz Partnerovog kršenja ovih odredbi o zaštiti podataka.         

  

82.       U cilju zaključivanja i ispunjavanja Općih uvjeta i korištenja usluga od strane Partnera, potrebno je da određene osobe koje djeluju u ime Partnera (npr. viši rukovoditelji, zaposlenici ovlašteni naručiti/potpisivati, fakturirati i kontakti koji se bave financijskim pitanjima, zaposlenici/agenti koji se bave rezervacijama itd.) tretiraju podatke Szallas.hu Zrt kao kontrolora podataka za određene kontakte i pružanje Usluga. Podatke daje Partner i on ih ima pravo izmijeniti ili izbrisati. Isključiva je odgovornost Partnera osigurati da davanje podataka bude zakonito uz odgovarajuće informiranje pojedinaca. Szallas.hu Zrt nije obvezan ispitati postojanje podataka. Partner je odgovoran i dužan nadoknaditi štetu Szallas.hu Zrt-u koje proizlaze iz Partnerovog kršenja gore navedenih odredbi.

  

83.       Pravni temelj upravljanja podacima je ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz Ugovora između Szallas.hu Zrt i Partnera, što je legitimni interes ugovornih strana. Upravljanje podacima isključivo znači korištenje, pohranu i rukovanje podacima poslovnih kontakata koji su izravno povezani s pružanjem Usluge, kako je gore opisano. Partner može inicirati usklađivanje podataka sa Szallas.hu u vezi sa svojim potrebama upravljanja podacima na e-mail adresu hotel@szallas.hu 

  

84.       Opseg obrađenih osobnih podataka:

  

a)       korisničko ime upisano prilikom registracije, lozinka, telefonski broj i e-mail adresa dostavljena gostima; prezime i ime, e-mail adresa i broj telefona kontakt osoba, područje, podaci vezani za smještaj (naziv, vrsta, kategorija, adresa), podaci za fakturu;

  

b)      u slučaju privatnog Partnera: prezime i ime navedeni u podacima za fakturu, mjesto i datum rođenja, ime majke, adresa za fakturu i poštanska adresa, porezni broj, e-mail adresa za online fakturiranje;

  

c)       u slučaju poduzetnika pojedinca, pojedinca s poreznim brojem, neprofitne organizacije ili Partnera kojim upravlja trgovačko društvo: naziv/naziv tvrtke, porezni broj, matični broj tvrtke, adresa za fakturu i poštanska adresa, e-mail adresa za fakturiranje, broj bankovnog računa;

  

d)      podatke generirane tijekom korištenja Usluge i koje je generirao dotični pojedinac (npr. sadržaj datoteka dnevnika, sadržaj poruka).

  

85.       Upravljanje podacima traje do kraja 8. godine od prestanka poslovnog odnosa s Partnerom, osim podataka koji se odnose na porezne propise i podatke propisane odredbama Zakona o računovodstvu, a koji je propisan člankom 169. Zakona C iz 2000. godine za podmirivanje računovodstvenih obveza na 8 godina, a sukladno Zakonu XCII iz 2003. o redoslijedu oporezivanja za zakonsku zastaru. Osobni podaci pohranjeni su u elektronskom sustavu Szallas.hu Zrt koji podatke pohranjuje na serveru Zero Time Service Kft. (Sjedište: 2013, Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4. Porezni broj: 23386031-2-13 , Matični broj tvrtke: 13 -09-147733) (Obrađivač podataka). Servere koristi isključivo Szallas.hu Zrt. Szallas.hu briše primljena pisma, zajedno s imenom i e-mail adresom pošiljatelja, kao i druge osobne podatke koje su date dobrovoljno, nakon najviše pet godina od rješavanja predmeta.

  

XIV. Autorska prava

  

86.       Sav sadržaj koji se pojavljuje na Platformi Szallas.hu Zrt (uključujući dizajn, izgled, grafički i drugi vizualni elementi, korišteni materijali, softver i druga rješenja, ideje, njihova   implementacija) isključivo je intelektualno vlasništvo Szallas.hu Zrt. (Intelektualni proizvod Szallas.hu”), izuzev (i) sadržaja koji je postavio Partner; (ii) Korisničkih sadržaja; i (iii) zaštitnih znakova i sadržaja drugih osoba postavljenih na Platformi Szallas.hu Zrt.

             

87.     Osim prikaza povezanog s namjeravanom uporabom Usluge, potrebnog privremenog umnožavanja i kopiranja, Intelektualni proizvod Szallas.hu Zrt ne smije se koristiti u bilo

           kojem drugom obliku bez prijethodnog pismenog dopuštenja Szallas. hu Zrt. Svaka takva aktivnost može povlačiti građanski i kazneni postupak.

  

88.     Partner izjavljuje i jamči da tekst, fotografije, videozapisi, grafike i drugi intelektualni proizvod koje je učitao on ili u njegovo ime osoba koja ima odgovarajuće pravo na korištenje Partnerovog intelektualnog proizvoda ili na njegovu uporabu u vezi s Uslugom time ne krše prava trećih osoba. U pogledu ovih intelektualnih proizvoda, Partner daje Szallas.hu Zrt-u potpuno pravo korištenja, u mjeri potrebnoj za ispunjenje ovog Ugovora i sve dok je ovaj Ugovor na snazi. Partner je odgovoran i dužan nadoknaditi štetu Szallas.hu Zrt-u za sve zahtjeve i štete koje proizlaze iz Partnerovog kršenja gore navedenih odredbi ili ako se dokaže da su one neistinite.

  

89.     U slučaju bilo kakvih povratnih informacija, primjedbi ili zahtjeva bilo kojeg Partnera u vezi s Uslugom, poslanih, predanih ili na drugi način naznačenih Szallas.hu Zrt-u, a koje se ne kvalificiraju kao Povjerljive Informacije, Partner prihvaća i pristaje bez opoziva da Szallas.hu Zrt. može upotrijebiti povratnu informaciju, komentar ili zahtjev za izmjenu ili poboljšanje usluge besplatno, bezuvjetno i u bilo kojem obliku.

  

XV. Dodatne jamstvene obveze, ograničenje odgovornosti

  

90.      Partner jamči da je legalno registrirano i zakonito poduzeće i poslovne aktivnosti obavlja uz poštivanje relevantnih zakonskih propisa, dozvola i ovlaštenja, te podliježe potrebnim obvezama i

           obavijestima, i da njegove usluge nisu protivne Ugovornim obvezama prema drugim osobama, zakonima i/ili propisima bilo kojeg nadležnog tijela.

  

91.      Szallas.hu Zrt jamči da je legalno registrirano i legalno poslovno društvo sukladno s važećim zakonodavstvom i da ima pravo obavljati djelatnosti na temelju ovih Općih uvjeta.

  

92.      Szallas.hu Zrt pruža usluge u datom stanju ("KAKO JESTE"), - za točnost, pouzdanost, rad bez grešaka, potpunost Usluga, i ne preuzima nikakvu odgovornost za pogodnost Usluga. Szallas.hu Zrt također nije odgovoran za pogreške i njihove posljedice povezane s uzrokom izvan njegove kontrole, kao što su tehnički kvarovi ili prekidi u internetskoj mreži, tehnički zastoji bilo koje vrste, prekidi, destruktivne aplikacije ili programi koje su postavili drugi (na primjer: virusi, makronaredbe ili hakerske aktivnosti).

  

93.      Sukladno s gore navedenim, Szallas.hu Zrt nastoji jamčiti kontinuitet usluga koju pruža svim mogućim raspoloživim tehnikama i sredstvima kojima raspolaže, međutim, ne prihvaća

  odgovornost za štetu prouzrokovanu neizbježnim vanjskim događajem izvan opsega njegove Usluge koji ometa rad potreban za izvođenje ili dostupnost tehničke opreme (npr. štrajk, poplava,

  potres, pljusak, nestanak struje, neadekvatnost interneta, kvar prijenosa podataka, zastoji itd.).

  

94      Odgovornost Szallas.hu Zrt prema Partneru u vezi s Uslugama ni u kojem slučaju i ni pod kojim naslovom ne smije premašiti ukupan iznos provizija koje je Partner platio tijekom 12 mjeseci prije zahtjeva.

  

95     Partner može priopćiti sve prigovore i/ili primjedbe vezane za usluge Szallas.hu Zrt u registriranom sjedištu Szallas.hu Zrt. ili na bilo koji od kontakt podataka Szallas.hu Zrt. Elektronski kontakti

         Szallas.hu Zrt.-a:

  

a)       hotel@szallas.hu–  Upravljanje partnerima

b)      szamlazas@szallas.hu– Fakturiranje 

c)       szallas@szallas.hu– Upravljanje gostima

  

XVI. Kršenje ugovora

  

96.     Partner je dužan platiti Usluge do roka plaćanja naznačenog na računu izdanom od strane Szallas.hu Zrt. Za kašnjenje u plaćanju, Szallas.hu. Zrt. (i) obračunava zatezne kamate, u slučaju privatnih osoba na temelju Građanskog zakonika članak 6: 48. stavak (1) (ii), u slučaju poduzetnika pojedinca i pravnih osoba na temelju Građanskog zakonika članak 6: 155 stavak (1).

  

97.     U slučaju kašnjenja Partnera s prekoračenjem roka plaćanja navedenog u točki 61. ovih OUU u odnosu na rok plaćanja naveden na računu u vezi obustavljanja Usluge, Szallas.hu Zrt. ima pravo:

  

a)       obustaviti mogućnost rezervacije Ponude, na način da će podstranica Ponude Partnera i dalje biti dostupna, ali da Szallas.hu Zrt ima pravo na podstranici prikazati relevantne, alternativne ponude svojih drugih partnera;

  

b)      obustaviti čak i prikaz svih ponuda Partnera na Platformi Szallas.hu Zrt i/ili na Ostalim Platformama.

  

98.     U slučaju kašnjenja u plaćanju dužem od 30 dana, Szallas.hu Zrt ima pravo naplatiti svoje potraživanje bilo kojim pravnim sredstvom i izdati nalog za naplatu drugoj osobi. Szallas.hu Zrt ima pravo od Partnera naplatiti troškove vezane uz ovrhu. U slučaju kašnjenja od strane Partnera, Szallas.hu Zrt ima pravo na forinte u iznosu vrijednosti 40 EUR, utvrđen na temelju službenog središnjeg tečaja Mađarske narodne banke, važećeg na dan početka kašnjenja (paušalna naplata). Osim toga, Szallas.hu Zrt ima pravo na nadoknadu troškova ovrhe svog potraživanja iznad paušalnog iznosa, ako on premašuje paušalni iznos. Takvi troškovi mogu biti troškovi postupka, troškovi objavljivanja, troškovi javnog bilježnika, odvjetnika, ovrhe i drugi vezani troškovi.

  

99.      Szallas.hu Zrt. ima pravo naplatiti naknadu za ukidanje ograničenja prikaza zbog nepoštivanja roka plaćanja navedenog na računu, čiji je iznos (i) 1500 HUF + PDV prije predaje na naplatu i

(ii) 15.000 HUF + PDV nakon predaje na naplatu. Szallas.hu Zrt zadržava pravo odbiti ukidanje ograničenja prikaza ili Partnerovog zahtjeva za ponovnu registraciju sve dok se obveze plaćanja

u potpunosti ne ispune i sve dok Partner ima dug prema Szallas.hu Zrt, koji prema vlastitom izboru također ima pravo povezati ponovnu registraciju takvih partnera uz sklapanje posebnog

ugovora kojim se regulira ispunjavanje obveza plaćanja.

  

100.    U slučaju kašnjenja plaćanja Partnera, prihvaćanjem i ispunjavanjem pojedinačnih uvjeta navedenih od strane Szallas.hu Zrt. Partner može zatražiti odgodu plaćanja od strane Szallas.hu. Zrt, čija je naknada 4500 HUF + PDV. Ova će naknada dospjeti na kraju odgode plaćanja i bit će podmirena relevantnom zaključnom fakturom. Ako Szallas.hu Zrt dopušta  odgodu plaćanja, to čini u svim slučajevima uz zadržavanje svojih prava.

  

101.    Ako Partner više puta ozbiljno prekrši Ugovor, uključujući bilo koju odredbu ovih Općih uvjeta, ili ne prestaje s kršenjem ugovora ni nakon upozorenja u više navrata, Szallas.hu Zrt.

ima pravo odbiti objavljivanje Ponude, suspendirati ili otkazati objavu već objavljenih Ponuda ili raskinuti Ugovor s trenutačnim učinkom (i prekinuti pružanje Usluge s trenutačnim

učinkom). Uz već pomenute povrede u bilo kojem dijelu ovog Ugovora, sljedeće se smatraju ozbiljnim povredama:

  

a)       ako je ponuda očito nepotpuna, nepostojeća, neprecizna, proturječna, obmanjujuća, neistinita, nerealna, objektivno neprovediva, šteti ili može narušiti ugled druge fizičke osobe ili tvrtke; ili ne sadrži minimalne podatke potrebne za informirano odlučivanje Korisnika/Gosta (npr. cijena, relevantni parametri smještaja)

  

b)      ako Partner daje netočne ili obmanjujuće podatke na Administrativnom sučelju (netočno navedene ili nerealno niske cijene, koje se ne dostavljaju Gostu nakon izvršene Rezervacije);

  

c)       ako Partner naplaćuje veću cijenu od navedene u Rezervaciji,

  

d)      ako Partner ne održava ažurirane informacije na Administrativnom sučelju u svom sustavu, što dovodi do odbijanja (uključujući korištenje sustava rezervacija u stvarnom vremenu, prebukiranje);

  

e)       ako Partner odbija rezervaciju Gosta kontinuirano ili uzastopno u redovitim intervalima (uključujući ako Partner ne primi Gosta unatoč potvrdi ili prihvaćanju rezervacije u stvarnom vremenu);

  

f)       ako Szallas.hu Zrt. primi više puta ozbiljne pritužbe i/ili obavijesti od jednog ili više Gostiju koji su rezervirali sobu kod Partnera, ili se pritužba odnosi na posebno ozbiljan slučaj;

  

g)      ako se osoba koja djeluje u ime Partnera ponaša nedolično, uvredljivo ili neprofesionalno prema Gostima ili osoblju Szallas.hu Zrt;

  

h)      ako prema jednostranom mišljenju Szallas.hu Zrt Ponuda nije sukladna s platformom, imidžom i duhom Szallas.hu Zrt, izravno ili neizravno šteti njezinim poslovnim interesima i/ili i interesima reklamnog tržišta,

  

i)        ako se Ponuda ne može ispuniti iz tehničkih razloga ili zbog zauzetosti postojećih ponuda;

  

j)        ako je od strane vlasti postavljen formalni ili neformalni prigovor u vezi Ponude;

  

k)      ako Partner krši jamstvene odredbe OUU-a ili ponovno krši bilo koju odredbu OUU-a; 

  

l)        ako Partner ima neizmiren dug prema Szallas.hu Zrt .; ili;

  

m)    ako je protiv Partnera pokrenut postupak stečaja, likvidacije, prisilnog brisanja ili sudske ovrhe;

  

n)      ako je broj otkazanih rezervacija u smještaju Partnera iznimno visok, tj. udio otkazanih rezervacija razlikuje se za 30 postotnih bodova u odnosu na ostvarene rezervacije, u odnosu na prosjek naselja i vrste smještaja tijekom bilo kojeg uzastopnog 30-dnevnog razdoblja.

n)

o)      ako Partner ne nadoknadi iznos vraćen po otkazivanju Rezervacije ili ne nadoknadi štetu prouzrokovanu prema Gostu.

  

102.    Partner je dužan osloboditi Szallas.hu Zrt protiv svih potraživanja, štete i troškova koji proizlaze iz Partnerovog kršenja ugovora i te troškove nadoknaditi.

  

XVII   Trajanje, raskid i izmjena ugovora    

  

103.    Ako nije drugačije ugovoreno, Ugovor između strana se sklapa na neodređeno vrijeme, s minimalnim trajanjem ugovora od 30 dana.

  

104.    Način raskida Ugovora:

  

(a)    zajedničkim dogovorom stranaka;

  

(b)    uobičajenim otkazom;

  

(c)    izvanrednim otkazom;

  

(d)    nadalje, u slučajevima i pod uvjetima propisanim mjerodavnim zakonodavstvom.

  

105.    Redovni raskid ugovora može se izvršiti uz otkazni rok od najmanje 30 dana. Redovni raskid mora biti opravdan. Pravo na otkazivanje ne ograničava pravo Szallas.hu Zrt da suspendira pravo

           objavljivanja ponuda sukladno odredbama OUP-a. Izjave o raskidu Ugovora mogu se dati na Administrativnom sučelju.

  

106.    Szallas.hu Zrt ispunit će svoju namjeru suspendiranja Partnera u roku od 1 radnog dana od objave takve namjere.

  

107.    Szallas.hu Zrt sklapa Ugovor isključivo s operaterom smještajnih objekata, i na temelju  Građanskog zakonika članak 6:18. stavak (2), odlučuje o tome imaju li osobe koje provode registraciju

           pravo davati pravne izjave i sklapati ugovore u ime operatera smještajnih objekata. Szallas.hu Zrt. pretpostavlja da su sve poruke koje se objavljuju na administrativnom sučelju Partnera pravno valjane. Partner izričito potvrđuje pravnu valjanost izjava objavljenih na administrativnom sučelju.

  

108.      Ako se u smeštajnom objektu operater promijeni u odnosu na registrirani smještaj, Ugovorne strane i novi operater sklapaju novi ugovor na temelju Građanskog zakonika članak 6: 208 - 6:

10. Partner je dužan obavijestiti Szallas.hu Zrt o promjeni operatera i dužan je obavijestiti i primatelja. Ako Szallas.hu Zrt ne uloži prigovor u roku od 5 radnih dana od primitka obavijesti, smatra se da je suglasan s prijenosom Ugovora sklopljenog s Partnerom na novog operatera. U ovom slučaju, ili u slučaju pristanka koji je Szallas.hu dao na bilo koji drugi način, datum prijenosa je dan na koji se izvrše promjene na Administrativnom sučelju za novog operatera (i podaci novog za fakturiranje). U odnosu na Otvorene (još ne korištene) rezervacije, iznosi koje je Szallas.hu Zrt. platio prethodnom operateru na temelju Ugovora do datuma prijenosa, smatrati će se kao da su plaćeni novom operateru na temelju Ugovora; te iznose novi operater ne može zahtijevati od Szallas.hu Zrt. i/ili Gosta. Na temelju prijenosa Ugovora, novi operater se obvezuje platiti provizije, naknade za usluge online plaćanja i druge naknade za rezervacije (koje još nije platio prethodni operater). Partner je dužan informirati novog operatera o svim važećim Ugovorima, i o raskidu elemenata Ugovora koji se ne žele prenijeti, a obveza je starog partnera (gold /silver). U slučaju promjene operatera, Partner kao stari operater dužan je podmiriti račune izdane na svoje ime nakon rezervacija ostvarenih tijekom svog poslovanja, te platiti Provizije, naknade za usluge online plaćanja i druge naknade na novog operatera (i) dok se ne izmjene podaci promjene operatera na Administrativnom sučelju uz odobrenje Szallas.hu Zrt i ili (ii) dok Partnerski ugovor nije na drugi način prenesen na novog operatera. Ako Partner prekrši odredbe ove klauzule, to se smatra ozbiljnom povredom ugovora.

  

109.     Szallas.hu Zrt objavljuje sve izmjene ovih Općih uvjeta ili Pravilnika o provizijama na platformi Szallas.hu, uključujući i stranicu https://szallas.hu/ najmanje 15 dana prije stupanja na snagu promjena. U tekstu Općih uvjeta, bilo kakve nedosljednosti, pogreške u jezičnoj ispravnosti, ili pojašnjenje uporabe pojmova, preimenovanje pojmova, kao i ispravak srodnih odredbi (uključujući pojedinosti o sadržaju) ne kvalificiraju se kao izmjene Općih uvjeta. Ako Szallas.hu Zrt. ispravi vlastite podatke, to se također ne kvalificira kao dopuna Općih uvjeta. Izmijenjene i dopunjene OUU kao i izmijenjeni ili dopunjeni OUU na temelju izmjena zakona ili u kojima je izmjena ili dopuna izvršena na temelju zahtjeva vlasti, treba objaviti u roku od 15 dana koji je inače primjenjiv u OUU-u, a može biti i kraći rok. Partner sve to izričito potvrđuje i prihvaća. 

  

110.     Ako Partner ne raskine Ugovor (ili, ako se izmjena odnosi samo na njegov odvojivi i samoraskidni dio) u roku od 15 dana od objave izmjene, smatra se da je izmjena i dopuna sa njegove strane prihvaćena. Ako Partner raskida Ugovor, mora biti jasno i izričito navedeno da Partner raskida Ugovor (ili, ako se izmjena odnosi na njegov odvojivi i samoraskidni dio, navesti da se raskid odnosi samo na taj dio).

  

111.    Po raskidu Ugovora iz bilo kojeg razloga, strane će se odmah izvršiti obračun između sebe. Nakon raskida Ugovora Szallas.hu Zrt će učiniti sve ponude partnera nedostupnima na platformi Szallas.hu i, u mjeri kojom upravlja, na ostalim platformama. Szallas.hu Zrt i dalje čuva  informacije koje je Partner podijelio na Administrativnom sučelju nakon raskida Ugovora, informacije o Ponudama i intelektualnim proizvodima (uključujući Korisnički sadržaj ili Partnerove intelektualne proizvode) koje novi operater može koristiti u slučaju promjene operatera, te povezane računovodstvene dokumente do kraja zakonskog razdoblja čuvanja.

   

XVIII  Završne odredbe

  

112.     Prava uspostavljena za Szallas.hu Zrt u OUU-u nisu isključiva, mogu se primjenjivati i zajedno.

            Ako Szallas.hu Zrt ne iskoristi svoje pravo navedeno u ovim Općim uvjetima, to se ne može 

            tumačiti kao odricanje od prava.

  

113.     Szallas.hu Zrt osigurati će da Opći uvjeti budu dostupni Partneru na način da se aktualni i cjelovit tekst Općih uvjeta objavi na stranicama i na www.szallas.hu te da Partnerima bude osiguran pristup web stranicama u svakom trenutku. Nakon izmjene – ako ugovor nije raskinut - daljnje korištenje usluge smatra se prihvatanjem izmijenjenih Općih uvjeta.           

  

114.    Bilo koji povezani tekst za tumačenje ili objašnjenje ovih OUU-a je samo u informativne svrhe, a njegov sadržaj ne može predstavljati referentnu osnovu za pravnu provedbu. Pravni odnos između Szallas.hu Zrt. i Partnera, kao i svaka situacija koja proizlazi iz pravnog odnosa, može se tumačiti i prosuđivati samo na temelju teksta Općih uvjeta.

  

115.     Opći uvjeti i ugovor stranaka regulirani su mađarskim zakonom. Za rješavanje pravnih sporova

nadležni su mađarski sudovi. Ako postoji razlika između verzije OUU na stranom jeziku i verzije na mađarskom jeziku, verzija na mađarskom jeziku je mjerodavna. U pitanjima koja nisu regulirana ovim Općim uvjetima, mjerodavni su mađarski zakoni.

  

116.     Stranke će nastojati spor riješiti mirnim putem. Ako u tome ne uspiju, za tužbe iz nadležnosti  

            mjesnog suda odredit će se nadležnost Okružnog suda u Miškolcu. U predmetima koji spadaju

            u nadležnost Općeg suda, stranke određuju nadležnost Općeg suda u Miškolcu.

  

117.     Ovi Opći uvjeti su valjani od 4. veljača 2022. godine i ostaju na snazi do stupanja na snagu 

            daljnjih izmjena.

   

 XIX    Rješavanje prigovora

  

118.    Ukoliko Partner ima bilo kakvu prigovor, isti može podnijeti slanjem dopisa na e-mail adresu hotel@szallas.hu ili putem pošte na registrirani ured ili putem telefona +36 30 / 344-2001.

  

Szallas.hu Zrt. će odmah nakon podnošenja istražiti prigovor  – primljen putem gore navedenih komunikacijskih kanala – i po potrebi je ispraviti. Nastojat će odgovoriti i riješiti prigovor što je prije moguće, ali će najkasnije odgovoriti pisanim putem u roku od najviše 30 dana od dana primitka. Za odbijanje prigovora moraju se navesti razlozi.

  

XX.  Podaci Szallas.hu Zrt:

Szallas.hu. Zrt.

Sjedište: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9

Poštanska adresa: 1554 Budapest, Pf.: 85.

Porezni broj: 26721761-2-05

Račun u banci: 11703006-20467874-00000000 (OTP Bank)

Upravljanje Partnera: +36 30 / 344-2001 

Služba za korisnike: +36 30 / 344-2000 

Fakturiranje: +36 30 / 344-2006 

Email za Partnere: hotel@szallas.hu

Email Službe za korisnike: szallas@szallas.hu  

Email za fakturiranje: szamlazas@szallas.hu


           Web: www.szallas.hu  

          Administrativno sučelje: https://admin.szallas.hu Prilog br. 1

Posebne odredbe za smještajne jedinice izvan Mađarske

 

Područje primjene Priloga br. I.

 

1. U slučaju smještajnih jedinica u Hrvatskoj, Poljskoj i Austriji (u daljnjem tekstu: „Inozemni smještaj), 

 odredbe Općih uvjeta primjenjuju se zajedno s posebnim odredbama ovog Priloga, bez obzira na državljanstvo ili mjesto stanovanja Partnera.

2. Posebne odredbe navedene u ovom prilogu koje su vezane za pojedine izvorne odredbe OUU-a podrazumijevaju

 izmjenu izvornih odredaba. Odredbe Općih uvjeta na koje ne utječe ovaj prilog primjenjivati će se na Partnera s

 nepromijenjenim sadržajem.

3. Pojmovi napisani velikim početnim slovima koji nisu definirani ovim Prilogom imaju značenje navedeno u OUU.

 U pogledu Inozemnog smještaja, Provizija znači proviziju navedenu u dodatku ovog Priloga za zemlju u kojoj se Inozemni smještaj nalazi.

 

II. Rezervacije

U poglavlju VII. Općih uvjeta dodaju se sljedeće odredbe.

4. U slučaju Inozemnog smještaja, Partner tijekom registracije ili na Administrativnom sučelju može odabrati želi li koristiti sustav rezervacije u stvarnom vremenu (podložno općim odredbama OUU-a) ili sustav rezervacije na temelju potvrđene poruke (u daljnjem tekstu: Sustav potvrde”).

5. U slučaju Sustava potvrde, nakon što je Korisnik poslao zahtjev za rezervaciju, Szallas.hu Zrt. šalje automatski email Korisniku na temelju naloga Partnera pod nazivom "upit za rezervaciju ", te se taj email još ne smatra potvrdom rezervacije. Ukoliko Partner prihvati rezervaciju Korisnika (izravno putem Administrativnog sučelja ili neizravno po dogovoru sa Szallas.hu Zrt.), Szallas.hu Zrt. o tome obavještava Korisnika putem automatskog maila temeljem kojeg istodobno nastaje Rezervacija i sklapa se Ugovor između Partnera i Korisnika. U slučaju ako Partner odbije Korisnikov Zahtjev za rezervaciju, Szallas.hu Zrt. ima pravo Korisniku ponuditi drugi smještaj.

6. U slučaju korištenja Sustava potvrde, Partner je obvezan odgovoriti na sve rezervacije koje su pristigle unutar sustava Szallas.hu Zrt. u roku od 1 radnog dana kako bi Szallas.hu Zrt. mogao poslati odgovor Korisniku u dogovorenom roku. U slučaju nepoštivanja ove obveze, Szallas.hu Zrt. ima pravo automatski odbiti zahtjev Korisnika bez prethodne obavijesti i suglasnosti Partnera, te ponuditi drugi smještaj Korisniku. Szallas.hu Zrt. smatra iznimno važnim da Korisnici dobiju potvrdnu poruku i odgovor na vrijeme nakon njihove rezervacije, jer to također osigurava povećanje broja gostiju za Partnera.

7. Ukoliko Partner umjesto potvrde rezervacije kontaktira Korisnika s drugom ponudom, to će se smatrati odbijanjem izvorne rezervacije Korisnika i iniciranje nove rezervacije od strane Partnera. Ukoliko Korisnik prihvati (novu rezervaciju) ponudu, Rezervacija i ugovor se sklapaju između Partnera i Korisnika, a Szallas.hu Zrt. na temelju sadržaja ponude ima pravo na proviziju.

III. Uvjeti plaćanja

U poglavlju XI. Općih uvjeta dodaju se sljedeće odredbe.

8. Uz iznimku smještajnih jedinica u Poljskoj, Partner ne može platiti Proviziju za Rezervacije Inozemnih smještaja prema Szallas.hu Zrt.-u u gotovini. U slučaju smještaja u Poljskoj, Provizija se može platiti Szallas.hu Zrt-u u gotovini na sljedećoj adresi: Biuro w Warszawie: ul. Wspólna 56, 00-687 Varšava

IV. Usluga online plaćanja

U poglavlju XII. Općih uvjeta dodaju se sljedeće odredbe.

1. U slučaju Inozemnog smještaja, Usluga online plaćanja dostupna je samo u slučaju, ako je Partner dobio posebnu obavijest od Szallas.hu Zrt.

2. U slučaju Inozemnog smještaja, Gost ne može platiti „SZÉP” Karticom.

 

V. Kršenje ugovora

U poglavlju XVI. Općih uvjeta dodaju se sljedeće odredbe.

11. U slučaju korištenja Sustava potvrde, pored slučajeva navedenim u Općim uvjetima, ozbiljnom povredom  

   ugovora smatra se ako Partner najmanje dva puta ne ispoštuje rok za potvrdu rezervacije.

VI. Ostale odredbe

12. U slučaju bilo kakvih pritužbi, Partner svoju pritužbu može podnijeti putem elektronske pošte ili dopisa na registriranu adresu sjedišta ili na sljedećim telefonskim brojevima:

·         Engleski jezik: info@revngo.com / +36 20 890 3150

·         Njemački jezik: info@revngo.de / +43 72 090 2360

·         Hrvatski jezik: info@revngo.hr / +385 1 775 7113

·         Poljski jezik:  partner@noclegi.pl / +48 73 208 1078

2. U slučaju inozemnog smještaja, plaćanje Provizije prijenosom sredstava preko banke vrši se na sljedeće bankovne račune:

·         Za smještajne jedinice u Hrvatskoj:

o OTP banka d.d. Hrvatska

o IBAN: HR1224070001100503249

o SWIFT: OTPVHR2X

·         Za smještajne jedinice u Poljskoj:

o Nazwa banku : Citi Bank Handlowy

o Numer rachunku : 86 1030 1508 0000 0008 1900 9000

·         Za smještajne jedinice u Austriji:

o Citi Bank Österreich EUR

o IBAN: AT671814000708733008

o SWIFT: CITIATWX

2. Informacije i dokumenti navedeni u OUU-u dostupni su na sljedećim stranicama: na engleskom jeziku https://revngo.com”, na njemačkom jeziku https://de.revngo.com”, na poljskom jeziku https://noclegi.pl, te na  hrvatskom jeziku https://hr.revngo.com”.

3. Novčana potraživanja koja su u Općim uvjetima ugovora navedena u mađarskoj valuti (forinta), Szallas.hu Zrt. će preračunati u euro prema aktualnom službenom deviznom tečaju Narodne banke Mađarske (MNB).